Договір оферти

Договір оферти

Цей документ виражає пропозицію (оферту) фізичної особи-підприємця Дмитра Чашник Вікторович (далі – Виконавець) згідно з Договором про надання послуг з надання доступу до інтерактивної звітності ERP на умовах, викладених у цій Оферті.

Згідно з пунктом to. 638 Цивільного кодексу України, у разі акцепту пропозиції в Оферті та оплати послуг особа, яка здійснила акцепт Оферти, стає Замовником (акцепт Оферти прирівнюється до виконання умов Договору). на умовах, передбачених Офертою).

Належним прийняттям пропозиції є виконання Клієнтом усього наступного:

1) реєстрація на сайті https://cobit-solutions.com/ ua/en/

2) оплата послуг Виконавця.

Приймаючи Оферту, Замовник погоджується з усіма умовами Договору, викладеними в Оферті. Цей Договір має юридичну силу угоди, підписаної Сторонами.

TERMS IN THE CONTRACT

Сервіс – програмний комплекс для підготовки інтерактивної звітності з ERP. Частинами Служби є:

1) Сайт Виконавця в мережі Інтернет, який знаходиться за адресою https ://cobit-solutions.com/ua/en/,

2) Інші можливості в детальному описі, представленому на сайті Виконавця для обраного Замовником пакету Послуг.

Розрахунковий період – це певний час, протягом якого є доступ до Сервісу Виконавця (Надання Послуг).

Інші умови, зазначені в цьому Договорі, визначаються відповідно до норм цивільного законодавства України.

1. SUBJECT OF THE CONTRACT

1.1. У порядку та строки, визначені Договором, Виконавець зобов’язується надати послуги з доступу до Сервісу (далі – Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Послуги Виконавця.

1.2. Дата підключення визначається Сторонами та уточнюється в особистому кабінеті Замовника.

1.3. Замовник самостійно обирає пакет Послуг та період оплати. Інформація про перелік Послуг у пакетах та про тарифи розміщена на сайті Виконавців за адресою: https://cobit-solutions. com/ua/en/.

Інформація про обраний Клієнтом тариф та термін погашення відображається в особистому кабінеті.

1.4. Приймаючи умови Оферти, Замовник підтверджує, що повністю ознайомлений з функціональними можливостями Сервісу.

1.5. Виконавець має право відмовитися від погодження Договору на підставі оферти, якщо немає достатніх технічних можливостей для надання Послуг або інших умов.

2. RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF PARTIES

2.1. Виконавець зобов’язується:

2.1.1. Надавати Послуги відповідно до умов цього Договору.

2.1.2. Надати Замовнику всі заявлені функціональні можливості, описані на сайті https://cobit-solutions.com/ua/uk/.< /a >

2.1.3. Зробити все, що пов’язано з Виконавцем, для збереження цілісності та конфіденційності даних, наданих Замовником.

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Не надавайте права за цим Контрактом третім особам без письмового дозволу Виконавця.

2.2.2. Здійснюйте оплату Послуг вчасно відповідно до умов Контракту.

2.2.3. Повідомити Виконавця про дані (в тому числі персональні), необхідні Виконавцю для надання Послуг Замовнику та виконання інших своїх обов’язків, передбачених цим Договором та законодавством України.

2.2.4. Самостійно стежити за всіма та будь-якими оновленнями інформації на веб-сайті Виконавця, в тому числі самостійно шукати зміни умов Послуг, зміни цін Оферти та Договору, а також наявність будь-яких інших матеріалів, безпосередньо або пліч-о-пліч, пов’язаний із обов’язками Служити або впливати на них. Замовник позбавляється права посилатися на відсутність поінформованості про зазначені зміни, якщо такі зміни розміщені на сайті Виконавця.

2.3. Замовник має право :

2.3.1. Отримайте замовлені Послуги за умови їх передоплати.

2.4. Виконавець має право:

2.4.1. Відмовити в наданні Послуг, якщо Замовник не сплатив їх передоплату, або у разі відсутності технічної можливості надання Послуг.

2.4.2. Списати регулярний платіж з банківського рахунку Замовника відповідно до обраного тарифного плану.

2.4.3. Самостійно обирати обрану Замовником форму надання Послуг, включаючи умови їх надання.

2.4.4. У будь-який час змінити опис Послуг частково або повністю, без попереднього повідомлення Замовника. Такі зміни та доповнення набирають чинності негайно після відповідного повідомлення, яке може бути надіслано Замовнику в будь-якій формі, включаючи, але не обмежуючись, розміщенням відповідного повідомлення на сайті Виконавця та/або направленням повідомлення про зазначений факт. на електронну адресу Клієнта.

2.4.5. Надавати клієнтам індивідуальні знижки.

3. PAYMENT FOR THE SERVICES AND THE ACCEPTANCE-TRANSFER PROCEDURE

3.1. Ціна Послуг за цим Договором визначається відповідно до обраного Замовником тарифу (тарифного плану). Факт одноразової оплати Замовником Послуг підтверджує його згоду з тарифом та умовами Договору.

Загальна ціна Контракту розраховується з ціни Послуг, які були сплачені Клієнтом протягом терміну дії Контракту.

3.2. Оплата Замовником здійснюється щомісяця і може бути здійснена такими способами:

  • шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця;
  • онлайн-оплата шляхом надсилання рахунку-фактури на електронну пошту через LiqPay

3.3. Платіжне зобов’язання вважається виконаним Замовником з моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Якщо Клієнта не влаштовує якість наданих послуг, сплачені кошти не повертаються.
3.4. Замовник розуміє та погоджується з тим, що вартість Послуг Виконавця не включає оплату послуг третіх осіб (платіжних агентів, таких як банки, оператори стільникового зв’язку, оператори зв’язку тощо). Вартість послуг третіх осіб оплачує Замовник самостійно.

3.5. Приймання-передача Послуг, що надаються за цим Договором, здійснюється шляхом підписання Сторонами Акту прийому-передачі наданих послуг, надалі – Акт. Сторони домовилися, що звітним періодом за цим Договором буде вважатися кожен календарний місяць протягом періоду надання Послуг за Договором.

3.6. Виконавець щомісячно формує Акт відповідно до обсягу наданих Послуг за звітний період та надсилає його Виконавцю. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Акту підписує його та повертає 1 (один) примірник Виконавцю або в цей же термін мотивовано відмовляється від його підписання.

3.7. У разі невиконання Замовником умов п. 3.6. цього Контракту, Сторони визнають такий Акт підписаним, а Послуги наданими в повному обсязі відповідно до умов цього Контракту та відповідного Додатку до нього.


3.8. Сторони домовилися, що рахунки, акти, видаткові та податкові накладні за Послуги, отримані за цим Договором, будуть надаватися виключно в електронному вигляді з використанням програмного забезпечення, оформленого відповідно до чинного законодавства про електронні документи, електронний документообіг та кваліфікований електронний підпис, із заповненням усіх обов’язкових реквізитів та накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи та печатки.

3.9. Сторони зобов’язані повідомити одна одну про неможливість обміну документами в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи та печатки. У цьому випадку Сторони обмінюються документами на папері з власноручними підписами.

4. WARRANTIES, PARTIES RESPONSIBILITY AND DISPUTE RESOLUTION

4.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

4.2. Виконавець несе повну відповідальність за якість Послуг, як особисто, так і третіми особами (субпідрядниками).

4.3. У разі порушення строків оплати Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент виникнення заборгованості, із суми заборгованості за кожен день такої затримка.

4.4. Пеня за несвоєчасне виконання зобов’язань, що випливають з умов цього Договору, стягується за весь період прострочення.

4.5. У разі розголошення (розповсюдження, розголошення, неправомірного використання) Конфіденційної інформації в будь-який спосіб з порушенням умов цього Договору Сторони несуть відповідальність у вигляді сплати прямих задокументованих збитків Стороні, конфіденційну інформацію якої було розголошено.< /span>

4.6. Сервіс є результатом інтелектуальної діяльності Виконавця та охороняється чинним законодавством України. У разі порушення Виконавцем прав інтелектуальної власності Замовника, інших прав Замовника або гарантій, наданих Виконавцем Замовнику за цим Договором, Виконавець відшкодовує Замовнику в повному обсязі всі збитки, завдані таким порушенням.</ span>

4.7. Сплата неустойки не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором.

4.8. Замовник самостійно несе відповідальність за придбання, встановлення та експлуатацію обладнання, необхідного для надання послуг, а також бере на себе всі пов’язані з цим витрати.

4.9. Замовник несе відповідальність за повноту та достовірність інформації (в тому числі персональних даних), наданої Виконавцю при замовленні Послуг. Замовник одноосібно та повністю несе всі ризики, пов’язані з відсутністю у Виконавця актуальної інформації (включаючи персональні дані).

4.10. Замовник погоджується, що Сервіс надається зі стандартними функціями для всіх клієнтів. Виконавець не надає жодних гарантій відповідності Сервісу вимогам, очікуванням, цілям і завданням Замовника.

4.11. Замовник погоджується з тим, що для роботи з Сервісом Замовнику необхідно використовувати програмне забезпечення (веб-браузери, операційні системи тощо) та обладнання (персональні комп’ютери, мережеве обладнання тощо), вироблені та надані третіми особами, а Виконавець не несе відповідальності за якість своєї роботи.

4.12. Усі суперечки, що виникають між Сторонами під час виконання цього Договору та пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів.

4.13. У разі неможливості вирішити протиріччя, що виникають у зв’язку з цим Договором, шляхом переговорів, суперечки підлягають остаточному вирішенню в господарському суді відповідно до законодавства України.

5. FORCE MAJEURE

5.1. Сторона звільняється від відповідальності, визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством, за повне або часткове порушення Договору, якщо доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили, за умови, що їх Подія засвідчена в установленому законодавством порядку.

5.2. Форс-мажорні обставини в цьому Контракті означають дії форс-мажорних обставин, які виникли незалежно від волі та бажання Сторін, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти, і які включають, без обмежень, наступне: пожежа, затоплення, землетруси, зсуви, інші стихійні лиха та сезонні природні явища, зокрема закриття шляхів, проток, проходів, портів, а також війни, військові дії, блокади, страйки, ембарго та інші явища і дії, які унеможливлюють або суттєво перешкоджають виконання Сторонами фактичних умов Контракту.

5.3. Сторона, яка має намір посилатися на обставини непереборної сили, зобов’язана невідкладно, не пізніше 3 (трьох) днів з моменту настання таких обставин, повідомити іншу Сторону про наявність обставин непереборної сили та їх вплив на виконання цього Договору.

5.4. Якщо обставини непереборної сили та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то його виконання призупиняється на період, протягом якого воно є неможливим.

5.5. Підтвердженням наявності обставин непереборної сили є відповідний висновок Торгово-промислової палати України.

6. TERM OF CONTRACT AND CONDITIONS OF ITS TERMINATION

6.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання, яка є датою його акцепту Замовником. Термін дії Договору залежить від розрахункового періоду та тарифу, сплаченого Замовником.

6.2. Закінчення терміну дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення, які мали місце протягом періоду його дії.

6.3. Дострокове розірвання цього Договору може мати місце лише за згодою Сторін або у випадках, передбачених чинним законодавством України та умовами цього Договору.

6.4. У разі дострокового припинення надання Послуг при розірванні Договору невитрачена частина платежу не повертається Замовнику, що є відшкодуванням витрат Виконавця за надання Послуг Замовнику.

7. CONFIDENTIALITY AND ETHICAL PRINCIPLES OF THE PARTIES INTERACTION

7.1. Кожна Сторона (надалі – Одержувач інформації) погоджується протягом терміну дії цього Договору, а також після його припинення, не розголошувати конфіденційну інформацію, отриману від іншої Сторони або будь-якої з пов’язаних компаній іншої Сторони (надалі – як Сторона, що розкриває) відповідно до цього Договору та використовувати таку конфіденційну інформацію виключно для цілей цього Договору.

7.2. Конфіденційна інформація підлягає розголошенню лише керівникам, працівникам Сторони-отримувача інформації, які надають/отримують послуги, при цьому до моменту такого розголошення Отримувач інформації гарантує, що з кожним із залучених керівників, співробітників укладено договір про конфіденційність та вони мають був попередньо проінформований про зобов’язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації Одержувачем інформації Стороні, що розкриває інформацію.

7.3. Вимоги цього розділу Контракту залишаються в силі протягом 5 (п’яти) років після припинення дії цього Контракту або його розірвання.

7.4. Конфіденційна інформація в цьому Договорі включає інформацію професійного, ділового, виробничого, фінансового, комерційного та іншого характеру, дані про методи, прийоми та процедури, яких дотримується Замовник в організаційній та ціновій політиці, бізнес-плани та стратегії, ноу-хау, співпрацю з іншими контрагентами, розробка продуктів і послуг, плани розвитку, які знаходяться в його розпорядженні, а також будь-яка особиста інформація, що стосується співробітників, клієнтів, фізичних або юридичних осіб і агентств будь-якого виду, господарської діяльності та співробітників Замовника, а також як будь-яка інформація, яка передається Замовником до підписання або протягом дії цього Договору будь-яким способом Виконавцю, незалежно від того, повідомив Замовник про її конфіденційність під час її передачі чи ні.

8. OTHER CONDITIONS

8.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного в Україні законодавства.

8.2. Укладаючи цей Договір, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку своїх персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI. Використання та поширення інформації, що становить персональні дані Сторін, здійснюється виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін і виконання цього Договору. Укладаючи цей Договір, Сторони заявляють, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, була надана Сторонами на законних підставах і вони мають право нею користуватися та розпоряджатися.

8.3. Приймаючи цю Оферту, Замовник засвідчує, що він поінформований про володільця персональних даних, склад і зміст зібраних персональних даних, права володільця персональних даних та третіх осіб, яким передаються зазначені персональні дані.</ span>

8.4. Акцептом цієї Оферти Замовник засвідчує добровільність і розуміння своїх юридично значущих дій та згоду з усіма обов’язковими та істотними умовами цього Договору.

8.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність реквізитів, зазначених ними в цьому Договорі або в особистому кабінеті на веб-сайті, і зобов’язуються своєчасно повідомляти про це іншу Сторону. письмово про свої зміни, і в разі неповідомлення вони несуть ризик несприятливих наслідків, пов’язаних із цим.

8.6. Замовник і Виконавець мають право в будь-який час оформити Договір про надання послуг у формі письмового двостороннього документа.

8.7. Текст цієї Оферти може бути в односторонньому порядку змінений Виконавцем у будь-який час, при цьому версія розміщена на сайті Виконавця за адресою https://cobit-solutions.com/ua/contract-offer/ вважається актуальною. Умови Договору залишаються незмінними для особи, яка акцептувала цю Оферту, до закінчення терміну надання Послуг Виконавцем за тарифом, сплаченим Замовником.

Виконавець підтверджує, що він є платником єдиного податку згідно з п.п.133.1.1. ст. 133 та п. 291.4. ст. 291 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (з відповідними змінами та доповненнями).

Відомості про підрядника

Індивідуальний підприємець
Чашник Дмитро Вікторович
Адреса: 04071, м. Київ, вул. Лук’янівська, 126, 27

IBAN: UA463052990000026006036215480
в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, м. Київ
платник єдиного податку 3 групи (5%)
Не є платником ПДВ
тел.: (067) 464-04-22

Фізична особа-підприємець
_______________________ Д. Чашник

457

дашбордів зробили в 2022 році

86+

років досвіду в IT у співробітників

15

співробітників у компанії

215

тис.дол. заощадив наш клієнт через місяць роботи BI